Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18.

Informacja o projekcie.

Program „Dobry start” skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych, a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Świadczenie otrzymają wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli kontynuują naukę w szkole.
Świadczenie „dobry start” wynosi 300,00 zł i przysługuje raz w roku, to forma wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosek o świadczenie „dobry start” należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Wniosek na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej składany jest drogą tradycyjną (forma papierowa) od 1 sierpnia. Wniosek o świadczenie „dobry start” należy złożyć do 30 listopada.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie  z dnia 11 maja 2018 r. w 2018 roku dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka udzielane będzie rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinne domy dziecka, w których dzieci:

  • przebywać będą na wypoczynku poza miejscem zamieszkania, trwającym nie krócej niż 7 dni,
  • na który rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka posiadać będą potwierdzenie uiszczenia opłaty oraz uczestnictwa.

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku  dziecka należy złożyć w PCPR w Chrzanowie.

Klauzula informacyjna RODO dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie


Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuję klientów Powiatowego Centrum Pomocy w Chrzanowie, że:
1. Administratorem  danych  osobowych jest  Dyrektor POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHRZANOWIE.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych , na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
b) prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
c) prawo do usunięcia swoich danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;
f) prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
6. Dane osobowe nie mogą być przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań przez jednostkę.
7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez jednostkę danych osobowych jest niezgodne z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.